Klik hier om terug te gaan naar het aanmeldformulier

De Vervoerregio Amsterdam (hierna: Vervoerregio) verwerkt uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. De Vervoerregio verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring beschrijft hoe de Vervoerregio omgaat met uw persoonsgegevens en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vervoerregio verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze dienst en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • (Voor- en achter)Naam
 • E-mailadres
 • Gekozen transport
 • Werkgever

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • De Vervoerregio verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslag in het kader van de aanmelding voor de ‘pilot wisselfiets’ is toestemming.
 • Schriftelijk contact
 • Telefonisch contact

Bewaartermijn

De Vervoerregio zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan, en verwerkt door, de opdrachtnemer die in opdracht van De Vervoerregio de pilot wisselfiets uitvoert. Met de organisatie die uw gegevens verwerkt in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als bij de Vervoerregio wordt gehanteerd. De Vervoerregio blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De Vervoerregio neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de Vervoerregio van u verwerkt in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de Vervoerregio van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan;
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de Vervoerregio te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Neem dan contact op met de Vervoerregio via aanmelding.wisselfiets@nazza.nl. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Ook kunt u een klacht indienen over de Vervoerregio bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier om terug te gaan naar het aanmeldformulier